Tài liệu

Tên tài liệu Ngày đăng Download
TCXD 205:1998 về móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế 07/11/2019
TCVN 189:1996 về móng cọc tiết diện nhỏ - tiêu chuẩn thiết kế 07/11/2019
TCVN 10304:2014 về Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế 07/11/2019
TCVN 4117:1985 về đường sắt khổ 1435 mm - tiêu chuẩn thiết kế 07/11/2019
TCVN 4054:2005 về đường ôtô - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 07/11/2019
TCVN 4253:2012 về Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế 07/11/2019
TCVN 4260:2012 về Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế 07/11/2019
TCVN 4527:1988 về hầm đường sắt và hầm đường ô tô - tiêu chuẩn thiết kế 07/11/2019
TCVN 4529:2012 về Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế 07/11/2019
TCVN 4601-2012 về Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế 07/11/2019
TCVN 4604:2012 về Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế 07/11/2019
TCVN 9396 - 2012 : Cọc khoan nhồi - xác định tính đồng nhất của bê tông - phương pháp xung siêu âm 07/11/2019
TCXDVN 264 - 2002 : Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận và sử dụng 07/11/2019
TCVN 9381 - 2012: Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà 07/11/2019
5575 - 2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế 07/11/2019
TCVN 5574 : 2018: Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 07/11/2019
TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 07/11/2019
TCVN 4453 -1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Qui phạm thi công và nghiệm thu. 06/11/2019